Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage van een onderhoudsplichtige in de kosten van levensonderhoud van een kind of ex-partner. Het “Tremarapport Alimentatienormen” bevat normen of richtlijnen, die door de rechterlijke macht bij de vaststelling van alimentatie kunnen worden gehanteerd.

Als de betalingsplichtige ex-partner in gebreke is met het betalen van alimentatie kan het LBIO, als de bijdrage door de rechter is vastgesteld, voor de inning worden ingeschakeld

Kinderalimentatie

Ouders zijn onderhoudsplichtig jegens hun minderjarige en jong meerderjarige (18-21) (stief)kinderen. Deze onderhoudsplicht heeft voorrang boven alle andere onderhoudsplichten, zoals die voor ex-partners. in bepaalde gevallen is er ook een onderhoudsplicht voor meerderjarige kinderen. Ook de verwekker dient naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding.

De hoogte van de alimentatie is onder meer afhankelijk van de draagkracht van de onderhoudsplichtige ouder(s) en de behoefte van het kind.  Bij echtscheiding worden alimentatie-afspraken opgenomen in het “ouderschapsplan”. De rechter toetst of die afspraken in overeenstemming met de wet zijn. De optimale verzorging van de kinderen staat hierbij voorop.

Partneralimentatie

Na een scheiding vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen niet. Heeft één van de ex-partners onvoldoende inkomsten (gerelateerd aan de behoefte), dan moet de ander alimentatie betalen (gerelateerd aan de draagkracht).

De rechter stelt de hoogte en de duur van de alimentatie vast als de ex-partners geen afspraken kunnen of willen maken over de alimentatie.

De rechter kan het alimentatiebedrag wijzigen als de financiële omstandigheden van één of beide ex-partners gewijzigd zijn en het alimentatiebedrag niet meer in overeenstemming is met de wettelijke maatstaven zijn,  of indien de rechter bij zijn eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of onvolledige gegevens.

Indien een ex-partner een (aanvullende) bijstandsuitkering ontvangt gaat de Dienst Werk en Inkomen (DWI) na of de (andere) ex-partner onderhoudsplichtig is en zo ja, of de verleende bijstand op die ex-partner kan worden verhaald.