Wijziging partneralimentatie; verkoop onderneming; geen verwijtbaar inkomensverlies.

Het hof beantwoordt de vraag of er sprake is van een verwijtbaar inkomensverlies ontkennend. Daarbij overweegt het hof dat een aanbod is dat alleszins redelijk was voor de overname van aandelen heeft aanvaard. Het was derhalve een alleszins verantwoorde keuze van de man. De consequentie van de overname, namelijk dat de man genoegen zou moeten.. lees meer →

Nieuwe aanpak vechtscheidingen

Meer en meer ontstaat aandacht voor de positie van kinderen die hun ouders in een complexe scheiding (vroeger: vechtscheiding) zien belanden. Ook de rechtspraak probeert steeds meer een rol te spelen die de belangen van de kinderen zoveel mogelijk beschermt en veiligstelt. Naast de initiatieven die in dit verband door andere gerechten zijn ontwikkeld zal.. lees meer →

Kindvriendelijke advocatuur?

Alleen gespecialiseerde advocaten zouden nog scheidingen mogen behandelen waarbij kinderen betrokken zijn. Daarvoor pleit de Kinderombudsman in een rapport. Nu mag iedere advocaat scheidingen behandelen, maar volgens het onderzoek worden de rechten van het kind daarbij te vaak vergeten. lees meer →

Handhaving; last onder dwangsom; eigendom

Handhaving in het licht van artikel 1 Eerste Protocol EVRM De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de vraag of de oplegging van een last onder dwangsom tot het staken en gestaakt houden van de recreatieve verhuur van een woning, een schending oplevert van het eigendomsrecht ex artikel 1 van het Eerste Protocol bij.. lees meer →

Kweken van hennepplanten aanleiding voor ontslag wegens verwijtbaar handelen

Kweken van hennepplanten aanleiding voor ontslag Een conciërge van een school mocht volgens de Rechtbank Overijssel ontslagen worden, omdat hij door de politie betrapt was op het kweken van hennep. Opvallend aan deze uitspraak is het feit dat de rechter in zijn overweging met geen woord rept over het verweer van de werknemer dat de.. lees meer →

Voorzieningenrechter: geen wietplantage?

OPIUMWET 13b. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is het kennelijk aantreffen van niet nader aangeduide hennepresten onvoldoende om te concluderen dat in het pand een middel als bedoeld in lijst I of II, zoals hennep, verkocht, afgeleverd of verstrekt wordt dan wel daartoe aanwezig is. De voorzieningenrechter is geen lijn in de rechtspraak.. lees meer →

Bijstandsverhaal kinderalimentatie per 1 januari 2015 mogelijk.

17. Het hof volgt in deze zaak de aanbevelingen ten aanzien van het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop van de Expertgroep alimentatie – een expertgroep waarvan leden van de rechterlijke macht van alle rechtbanken en gerechtshoven deel uitmaken, hierna: de Expertgroep – zoals die gelden per 1 januari 2015. Het hof hecht er daarbij echter.. lees meer →

Vrouw is gebonden aan convenant: proceskostenveroordeling

Er is een geldig echtscheidingsconvenant tot stand gekomen en de vrouw is daaraan ook gebonden.  Gezien de wijze van procederen van de vrouw, die het hof in strijd acht met een goede procesorde, alsmede het feit dat de vrouw in het geheel niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij een ander convenant heeft ondertekend dan die.. lees meer →

kinderalimentatie: draagkracht verdelen

Rechtbank Limburg:ECLI:NL:RBLIM:2016:2556 Gezien het grote tekort in de behoefte acht de rechtbank het redelijk en billijk de draagkracht van de ouders gelijk over de kinderen te verdelen, zodat zij in een financieel gelijkwaardige positie komen te verkeren. lees meer →

geen bijstandsverhaal kosten kind voor gemeente

Ingevolge artikel 62 Participatiewet kunnen kosten van bijstand tot de grens van de onderhoudsplicht (zoals bedoeld in Boek 1 BW) worden verhaald op degene die zijn onderhoudsplicht jegens een minderjarig kind dat tot het gezin van de bijstandsgerechtigde behoort, niet of niet behoorlijk nakomt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het bestaan van een.. lees meer →