gezag over minderjarige

Partijen hebben geen vertrouwen in elkaar en de communicatie tussen hen is reeds gedurende een lange periode ernstig verstoord. Daardoor is constructief overleg over zaken die de minderjarige betreffen, onmogelijk gebleken. De man heeft tot op heden geen toestemming verleend aan de door de vrouw aangezochte psycholoog voor de behandeling van de minderjarige, zodat deze.. lees meer →

verdeling huwelijksgemeenschap

In beginsel behoeft niemand in een onverdeelde boedel te blijven. Slechts indien de door een onmiddellijke verdeling getroffen belangen van een of meer deelgenoten aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling worden gediend, kan de rechter voor wie een vordering tot verdeling aanhangig is, op verlangen van een deelgenoot een of meermalen,.. lees meer →

Vaststelling alimentatie en privacy (Gerechtshof 7 juli 2015)

Het beginsel van hoor en wederhoor brengt mee dat slechts beslist wordt op grondslag van gegevens waarvan beide partijen kennis hebben kunnen nemen. De privacy van de ouders van de vrouw is bij een behandeling achter gesloten deuren geen gewichtige reden om overlegging van de jaarrekeningen te kunnen weigeren. Dat (i.c.) de man hierdoor inzicht.. lees meer →

Vrijdag 11 september: vFAS dag van de scheiding

De vFAS organiseert op 11 september 2011 haar jaarlijkse Dag van de Scheiding en het bijbehorende Scheidingscongres. Op deze manier wordt de vFAS landelijk gepromoot en wordt aandacht gevraagd voor het belang van een goede begeleiding bij scheiding. Veel vFAS-advocaten stellen hun kantoor op deze dag open voor het publiek voor vragen over scheiding en/of.. lees meer →

Buitenechtelijke relatie alléén is onvoldoende om onder alimentatie uit te komen

De vraag die de rechtbank moet beantwoorden, is gelet of het feit dat V een buitenechtelijke relatie is aangegaan ertoe moet leiden dat M in redelijkheid geen alimentatie aan V verschuldigd is. Die vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. De enkele omstandigheid dat V een relatie heeft gehad met een andere man, hoe kwetsend voor M.. lees meer →

Vader onbereikbaar: beëindiging gezamenlijk gezag

De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat de langdurige afwezigheid en onbereikbaarheid van M gezamenlijke gezagsuitoefening feitelijk onmogelijk maakt en dat V daardoor in de praktijk problemen ondervindt bij beslissingen ten aanzien van D, waarvoor medewerking van M noodzakelijk is. De rechtbank is van oordeel dat er hierdoor een onaanvaardbaar risico is dat D klem of.. lees meer →