Echtscheiding

Een huwelijk/samenleving verloopt zelden zonder problemen. Scheiden kan een oplossing voor deze problemen zijn. Aan een (echt)scheiding gaat echter veelal een moeilijke, emotionele fase vooraf, waarin het buitengewoon moeilijk is goed zicht te (be)houden op de gevolgen voor zichzelf, de partner, eventuele kinderen en andere betrokken relaties. Naast deze emotionele en relationele aspecten zijn er de financiële consequenties: inkomensvoorziening, huisvesting, kosten van opvoeding en verzorging, verdeling, het vermogen, het pensioen… Het starten van een scheidingsprocedure kan een sneeuwbaleffect hebben: de zaak is niet meer te stuiten en aan de schadelijke, ongewenste en veelal onvoorziene gevolgen van de scheiding valt niet meer te ontkomen. Door uw situatie tijdig met een deskundige te bespreken kunt u wellicht een (meer) weloverwogen besluit nemen over de moeilijke keuzen waarvoor u staat.

Om te scheiden heeft u (nog) een advocaat nodig. Gelet op de complexiteit van de vraagstukken die zich bij een echtscheiding kunnen voordoen, is het raadzaam een advocaat in te schakelen die zich heeft gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Lohman Davidse advocaten beschikt over de vereiste deskundigheid en kan u ook bijstaan op verwante rechtsgebieden die bij een echtscheiding aan de orde kunnen zijn.

Als  er kinderen zijn vereist de wet bij gehuwde en geregistreerde ouders dat een ouderschapsplan wordt opgesteld, waarin een goede regeling wordt getroffen voor de opvoeding en verzorging van die kinderen. Deze wettelijke verplichting geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag over de kinderen.

Ouderschapsplan

In het ouderschapsplan regelt u de verdeling van zorg en opvoeding (zorgregeling) of de omgang met de kinderen (omgangsregeling).  Voorts hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, zoals de schoolkeuze. Ook de (verdeling van) kosten van verzorgingen opvoeding (kinderalimentatie) wordt in het ouderschapsplan geregeld.  Daarnaast is het verstandig om afspraken op te nemen over zaken die u als ouders belangrijk vindt voor de opvoeding, zoals bedtijden, huiswerk, straffen en het contact met de beide families.