Werk en uitkering

De Werkloosheidswet biedt een tijdelijke financiële voorziening voor mensen die hun baan verliezen. De uitvoering geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), dat ook belast is met de uitvoering van (andere) werknemersverzekeringen zoals de WAO, de WIA, de Ziektewet, de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Bijstand is de uitkering ingevolge de Participatiewet voor mensen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. De Participatiewet wordt, evenals onder meer de IOW (Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen), de IOAW (Wet oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) door de gemeentelijke diensten als de (Amsterdamse) Dienst Werk en Inkomen (DWI).

De Participatiewet vervangt sinds 1 januari 2015 de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). Sinds 1 januari 2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen en moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen. (Uitsluitend) jonggehandicapten die niet kunnen werken hebben recht op Wajong (thans: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Vanaf 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen.

Overheid en uitvoeringsorganen zijn gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die grotendeels zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, waarin ook het bestuurs-procesrecht is geregeld. Aan de besluitvorming door het bestuur worden door wet en rechter hoge eisen gesteld. Lohman Davidse advocaten hebben als specialist in het bestuurs- en bestuursprocesrecht (waarbij zij ook als juridisch adviseurs van de overheid optreden) ruime ervaring met het beoordelen van de handelwijze en besluiten van de overheid en overheidsorganen. In combinatie met een grondige kennis van het het sociale verzekeringsrecht en arbeidsrecht stelt dit hen in staat u helder en compact te adviseren, en zo nodig in rechte voor uw belangen op te komen.